GENEL KURUL SONUÇARI

 

DEĞERLİ ORTAKLAR,                                                

  05.04.2016                                                                                                                                                 

Kooperatifimizin 25. Olağan Genel Kurulu 03.04.2016 tarihinde asaleten 915, vekâleten 414 olmak üzere toplam 1329 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde  yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1- 2015 yılı çalışma raporu,   bilânço,   gelir - gider tablosu, denetim kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu  ibra edilmiştir.

Devamını oku...

DEĞERLİ ORTAKLAR

  

Değerli Ortaklar,

03.04.2016 tarihinde yapılacak olan 2015 yılı 25. Olağan Genel Kurul Gündem, Çalışma Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Tahmini Bütçe iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

Gönderilen belgelerden 2016 yılı Tahmini Bütçesinde baskıdan kaynaklı maddi bir hata oluşmuştur.

Maddi hata; Tahmini bütçenin Gelir bölümünde “Gelirler,, başlığı altında gösterilen “Ortak Aidat Geliri,, nin yazılmasında olmuştur. Bu bölümde 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında tahsil edilen aidatlar (3 x 100,00 x 3381 = 1.014.300,00 TL ) dizgi hatasından kaynaklı atlanmıştır.

 

2016 yılı Tahmini Bütçesi yeniden yapılarak ilişikte gönderilmiştir.

 

Bilginizi rica ederiz.

                                                                                

Ek: 2016 yılı Tahmini Bütçe

 

25.OLAĞAN GENEL KURUL

GÜNDEM

Kooperatifimizin 2015 yılı 25. Olağan Genel Kurulu 03 Nisan 2016 Pazar günü saat 10.00’da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No: 50 ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

YÖNETİM KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU

2015 BILANCO

2015 GELIR GIDER RAPORU

2016 TAHMINI BUTCE

VEKALETNAME

GENEL KURUL SONUÇLARI

 

 DEĞERLİ ORTAKLAR,

 

 

Kooperatifimiz adına kayıtlı arsalarımızın imar çalışmaları çerçevesinde yapılan plan değişikliklerinden; 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilip kesinleşmişti.1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı da Çankaya Belediye Meclisinde kabul edilerek Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış ve (1) aylık askı süresi sonunda kesinleşmiştir.  İmarın son aşaması olan parselasyon planı ise 19 Kasım 2015 tarihinde Çankaya Belediyesi Encümeninde kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Adı geçen plan onaylanmasını müteakip askıya çıkarılacak ve Tapuya tescil ettirilecektir.   

Konutlarımızın yapılacağı bölgede  şantiye kurulmak üzere alan  çalışmaları başlatılmıştır.

24. OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

             

 

DEĞERLİ ORTAKLAR,                                                                                                                 01.07.2015                                     

Kooperatifimizin 24. Olağan Genel Kurulu 28.06.2015 tarihinde asaleten 639, vekâleten 305 olmak üzere toplam 944 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde  yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2014 yılı çalışma raporu,   bilânço,   gelir - gider tablosu, denetim kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu  ibra edilmiştir.

 2- Ana  Sözleşmede  belirtilen   yetkilere   ilaveten   Yönetim  Kuruluna aşağıdaki yetkiler verilmiştir:

Devamını Oku

24. OLAĞAN GENEL KURUL

             

GÜNDEM

 

Kooperatifimizin   24.  Olağan  Genel   Kurulu 28  Haziran  2015  Pazar  günü  saat    10.00’da Yenimahalle Belediyesi  Nazım Hikmet Kongre ve  Sanat Merkezinde   (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  Bağdat Caddesi No: 50 ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Devamı için Tıklayınız (Word)

YÖNETİM KURULU RAPORU (World)

DENETİM KURULU RAPORU (Word)

BİLANÇO(Excel)

GELİR-GİDER TABLOSU (Excel)

TAHMİNİ BÜTÇE (Excel)

 VEKALETNAME (Excel)

547 Nolu Parselin Davası

 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/308 E. sayılı dosya ile görülmekte olan Kadastro 547 nolu parselin davası 22.12.2010 tarihinde sona ermiştir. Mahkeme Kadastro 547 nolu parselin Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar vermiştir. Karar Davacılar tarafından temyiz edilmiş, ancak Yargıtay 16. Hukuk Dairesi temyiz talebini reddederek kararı onaylamıştır. Davacılar karar düzeltme talep etmişlersede Yargıtay 16. Hukuk Dairesi bu talebi de reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

 

Devamını oku...

547 Nolu Parselin Kooperatifimiz Adına Tescil Davası

Yönetim Kurulumuz 547 nolu parselin mahkeme tarafından Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi ve akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava üzerine de bu belediye adına tescil etmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesine 18.04.2012 tarihinde yazdığı yazı ile parselin kooperatifimiz adına tescilini istemiştir. Adı geçen belediyenin ret cevabı vermesi nedeniyle de Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/194 Esas sayılı dosya ile tescil davası açmıştır. Yapılan yargılama aşamalarında bilirkişiye gönderilen dosya bilirkişi tarafından incelenmiş ve takdir hakkı mahkemenin olmak kaydıyla kooperatifimiz adına tescil yapılması gerektiği yönünde rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku...