24. OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

             

 

DEĞERLİ ORTAKLAR,                                                                                                                 01.07.2015                                     

Kooperatifimizin 24. Olağan Genel Kurulu 28.06.2015 tarihinde asaleten 639, vekâleten 305 olmak üzere toplam 944 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde  yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2014 yılı çalışma raporu,   bilânço,   gelir - gider tablosu, denetim kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu  ibra edilmiştir.

 2- Ana  Sözleşmede  belirtilen   yetkilere   ilaveten   Yönetim  Kuruluna aşağıdaki yetkiler verilmiştir:

Devamını Oku

24. OLAĞAN GENEL KURUL

             

GÜNDEM

 

Kooperatifimizin   24.  Olağan  Genel   Kurulu 28  Haziran  2015  Pazar  günü  saat    10.00’da Yenimahalle Belediyesi  Nazım Hikmet Kongre ve  Sanat Merkezinde   (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  Bağdat Caddesi No: 50 ANKARA) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

Devamı için Tıklayınız (Word)

YÖNETİM KURULU RAPORU (World)

DENETİM KURULU RAPORU (Word)

BİLANÇO(Excel)

GELİR-GİDER TABLOSU (Excel)

TAHMİNİ BÜTÇE (Excel)

 VEKALETNAME (Excel)

547 Nolu Parselin Davası

 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/308 E. sayılı dosya ile görülmekte olan Kadastro 547 nolu parselin davası 22.12.2010 tarihinde sona ermiştir. Mahkeme Kadastro 547 nolu parselin Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar vermiştir. Karar Davacılar tarafından temyiz edilmiş, ancak Yargıtay 16. Hukuk Dairesi temyiz talebini reddederek kararı onaylamıştır. Davacılar karar düzeltme talep etmişlersede Yargıtay 16. Hukuk Dairesi bu talebi de reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

 

Devamını oku...

547 Nolu Parselin Kooperatifimiz Adına Tescil Davası

Yönetim Kurulumuz 547 nolu parselin mahkeme tarafından Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi ve akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava üzerine de bu belediye adına tescil etmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesine 18.04.2012 tarihinde yazdığı yazı ile parselin kooperatifimiz adına tescilini istemiştir. Adı geçen belediyenin ret cevabı vermesi nedeniyle de Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/194 Esas sayılı dosya ile tescil davası açmıştır. Yapılan yargılama aşamalarında bilirkişiye gönderilen dosya bilirkişi tarafından incelenmiş ve takdir hakkı mahkemenin olmak kaydıyla kooperatifimiz adına tescil yapılması gerektiği yönünde rapor hazırlanmıştır.

Devamını oku...

KOOPERATİFİMİZİ İLGİLENDİREN DAVALARLA İLGİLİ BİLGİLER:

SÖZLEŞMEYİ İPTAL DAVASI:

 

27.02.2011 tarihinde yapılan, 4. Olağanüstü Genel Kurulda gündemin 5. maddesinde görüşülen ve kabul edilen “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmesinin” iptali istemi ile açılan davasının 19 Şubat 2013 tarihinde yapılan duruşmasında Mahkeme davayı bitirmiş ve temyiz yolu açık olmak üzere kooperatifimiz lehine karar vermiştir.
Ancak davacılar 29.04.2013 tarihinde Temyiz dilekçesi vererek Yargıtay’ dan kararın bozulmasını istemişlerdir.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Mahkeme tarafından dosyanın eksik gönderildiği gerekçesi ile 28.10.2013 tarihinde dosyayı mahkemesine geri göndermiştir. Eksiklikler tarafımızdan giderilerek dosya tamamlandıktan sonra tekrar mahkeme tarafından Yargıtay’ a gönderilmiştir.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 10.09.2014 tarihinde incelemesini tamamlayarak; bazı davacılar yönünden karar verilmemiş olması, Genel kurulda Bakanlık temsilcisinin bulunmaması üzerine mahkemenin bu konuyu araştırmamış olması nedenlerinden dolayı davanın bozularak dosyanın mahkemesine iadesine karar vermiştir.
Bu karar üzerine kooperatifimiz 19.12.2014 tarihli dilekçe ile Yargıtay’ dan karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Yargıtay dosya üzerindeki incelemesini sürdürmektedir. 

 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR:

1-

Davacı             : Çankaya Belediye Başkanlığı

Mahkeme        : 17. İdare

Dosya No         : 2011/4031 Esas, 2012/2529 Karar

Konu                :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabul edildiği   12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararın iptali istemi ile açılan davada, mahkeme davayı reddederek, temyiz yolu açık olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  (kooperatifimiz) lehine karar vermiştir.

2-

Davacı             : Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Mahkeme        : 17. İdare

Dosya No        : 2012/257 Esas, 2013/43 Karar

Konu                :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabul edildiği   12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararın iptali istemi ile açılan davada, mahkeme davayı reddederek, temyiz yolu açık olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  (kooperatifimiz) lehine karar vermiştir.

3-

Davacı             : Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Mahkeme        : 17. İdare

Dosya No        : 2012/291 Esas, 2012/2530 Karar

Konu                :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ve KDGPA’ nın  kabul edildiği   12.08.2011 tarih ve 2468 sayılı kararın iptali istemi ile açılan davada, mahkeme davayı reddederek, temyiz yolu açık olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  (kooperatifimiz) lehine karar vermiştir.

İmar Tapuları

PARSELASYON PLANIMIZ TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ VE İMAR TAPULARI KOOPERATİF ADINA DÜZENLENMİŞTİR.

 

 

TAPULARI GÖRÜNTÜLEMEK TIKLAYINIZ.

 

2010 YILI Değerleme Raporu

Devamı  (doc)